மாற்றத்தின் காரணர் – With Pastor Christo Emmanuel

பரிசுத்த ஆவியானவரே நம் வாழ்வில் உண்மையான மாற்றத்தைக் கொண்டு வருபவர். நாம் குறையுள்ளவர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உண்மையான மாற்றத்தைத் தேவன் கொடுக்கின்றார். Like Living God Church on Facebook at <a href=”https://www.facebook.com/livinggodonline”>https://www.facebook.com/livinggodonline</a> Make sure you subscribe our channel on YouTube: <script src=”https://apis.google.com/js/platform.js”></script> <div class=”g-ytsubscribe” data-channelid=”UCVlEHpmIuTzFU8KdrqSQenw” data-layout=”full” data-count=”default”></div> &nbsp;

சமுதாயப் பிரச்சனைகளுக்கு சபையின் பதில் என்ன – With Pastor Christo Emmanuel

நம் சமுதாயம், சமீப காலமாக அனேக பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளுகிறது. குறிப்பாக, பெண்களும் சிறு பிள்ளைகளும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் போது கிறிஸ்துவின் சபை எப்படி அந்தப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல் அவர்கள் இந்த தேவ செய்தியில் பேசுகின்றார். Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure you subscribe our channel on YouTube:  

இரத்ததின் வல்லமை – With Pastor Christo Emmanuel

தவறாமல் பாருங்கள்: பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள் இந்த வல்லமையான தேவ செய்தியில், நாம் பாவிகளாயும் பெலவீனர்களாயும் இருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்து அவர் நம் மேல் வைத்த தமது அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என்பதையும் இயேசு நமக்காக சிந்தின இரத்தம் நம் பாவத்தை மன்னித்து, சாபங்களை நீக்கி நம்மை நீதிமானக்கி தேவனோடு நம்மை ஒப்புரவாக்குகின்றது என்பதை பற்றி நமக்கு விளக்கிக் கூறுகின்றார். (ரோமர்:5: 8-10) Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline […]

ஆசாரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள் – With Pastor Christo Emmanuel

Are you missing out on the blessings that God has prepared for you? In this Tamil message, Pastor Christo uses the Biblical account of the priests leading Israel through the Jordan River (Joshua 3) to reveal the importance that anointed and appointed pastoral leaders have in our life. Like Living God Church on Facebook at […]

People of the Presence – Part 1 with Pastor Christo Emmanuel

In the first message of “People of the Presence”, Pastor Christo passionately entreats us to be people of God’s Presence. Your life and perspective will be transformed as you understand the need and requirements to dwell in this blessed place of the Lord’s manifest Presence. Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure […]

பிரசன்னத்தின் மக்கள் – Part 1 with Pastor Christo Emmanuel

In the first message of பிரசன்னத்தின் மக்கள், Pastor Christo passionately entreats us to be people of God’s Presence. Your life and perspective will be transformed as you understand the need and requirements to dwell in this blessed place of the Lord’s manifest Presence. Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure you subscribe […]