முறியடித்து முன்செல்வாய்

நீ விரைவாய் முன்னேறு – முறியடித்து முன்செல்வாய் – Part 3 with Pastor Christo Emmanuel

In the Tamil message “நீ விரைவாய் முன்னேறு” (Part 3 in the முறியடித்து முன்செல்வாய் series), Pastor Christo shares the prophetic message of advancement in your life – in your business, family, spiritual life and more! Just as the Lord ordained a season of quick advancement in King David’s life, He has prepared the same blessing for […]

இராட்சத தடைகளை முறியடித்து முன்செல்வாய் PART 2 with Pastor Christo Emmanuel

In this message, “இராட்சத தடைகளை முறியடித்து முன்செல்வாய்” (PART 2 of the முறியடித்து முன்செல்வாய் Series), Pastor Christo shares about how King David faced the Philistines – a giant obstacle in his life – and overcame them with God’s miraculous help. Get ready for how the Lord will give you victory over all the obstacles in your […]

முறியடித்து முன்செல்வாய் PART 1 – with Pastor Christo Emmanuel

In this message, “உன் அபிஷேகத்தின் நிறைவுக்குள் நீ பிரவேசிக்கும் ஆண்டு” (PART 1 of the முறியடித்து முன்செல்வாய் Series), Pastor Christo shares about how King David inherited the anointing that God had prepared for him to become King of Israel. As you listen, expect in faith that you will receive breakthrough in your anointing! Like Living God Church […]