நீங்கள் சித்தி பெறுவீர்கள் – with Pastor Christo Emmanuel

இந்த தேவ செய்தியில் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள் தேவன் நமக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஆசாரியர்களின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அவர்கள் மூலம் நம் வாழ்வில் உண்டாகும் முன்னேற்றம் பற்றியும் பேசுகின்றார்.

Like Living God Church on Facebook at
https://www.facebook.com/livinggodonline

Make sure you subscribe our channel on YouTube:

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *