நித்திய வெளிச்சம்

இந்த 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆண்டவராகிய இயேசு தாமே நித்திய வெளிச்சமாக இருந்து உங்கள் இருளை எல்லாம் நீக்குவார். லிவிங் ஃகாட் சபையின் இந்த ஆண்டிற்கான வாக்குத்தத்தம் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்களிடமிருந்து.

Leave a comment