தேவன் உன்னைப் பற்றி சொல்வதே நிற்க்கும் – What God SAYS will Stand!

https://www.youtube.com/watch?v=HZhMlpFM4lU&t=2705s

Leave a comment