நிலைத்திருந்தால் பலன் பெறுவாய் – Stand and you will be saved!

Leave a comment