நிலைத்திருந்தால் பலன் பெறுவாய் – Stand and you will be saved!

https://www.youtube.com/watch?v=F-L0xX6AByc&t=1739s

Leave a comment